Thời gian cập nhật

 • Sau bảo trì 13h00 ngày 20/11/2020
 • Nhân sĩ cần cập nhật client lên phiên bản 2.5.7.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Chức năng
Đại Sứ Phong Hoa
Đại Sứ Phong Hoa
 • Vị trí:
  • Thành Đô (219/220)
  • Tuyền Châu (179/185)
  • Biện Kinh (175/178) 
 • Chức năng:
  • Đổi ngoại trang, trang sức và thú cưỡi.
  • Kiểm tra điểm phong hoa.
Thẻ ngoại trang Chí Tôn
Thẻ ngoại trang Chí Tôn
 • Tính chất: Không thể bán tiệm, có thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Cách nhận: 
  • Tiệm Ngân Phiếu
  • Tiệm Kim Hổ Phù
  • Nhận từ các Sự Kiện.
 • Chức năng
  • Đổi các loại ngoại trang tại Đại Sứ Phong Hoa.
Thẻ trang sức Linh Lung
Thẻ trang sức Linh Lung
 • Tính chất: Không thể bán tiệm, có thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Cách nhận: 
  • Tiệm Ngân Phiếu
  • Tiệm Kim Hổ Phù
  • Nhận từ các Sự Kiện.
 • Chức năng
  • Đổi các loại trang sức tại Đại Sứ Phong Hoa.
Thẻ tọa kỵ Truyền Thuyết
Thẻ tọa kỵ Truyền Thuyết
 • Tính chất: Không thể bán tiệm, có thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Cách nhận: 
  • Tiệm Ngân Phiếu
  • Tiệm Kim Hổ Phù
  • Nhận từ các Sự Kiện.
 • Chức năng
  • Đổi các loại tọa kỵ tại Đại Sứ Phong Hoa.

Cách đổi và điều kiện đổi

Nhân sĩ đối thoại với NPC Đại Sứ Phong Hoa và chọn tiệm để đổi.

Cách đổi ngoại trang & tọa kỵ mới chia thành 3 loại: Thường, Hiếm và VIP, điều kiện đổi như sau:

Loại ngoại trang & thú cưỡi Điều kiện yêu cầu
Thường
 • 10.000 điểm phong hoa.
 • 1 Thẻ Ngoại Trang tương ứng.
Hiếm
 • 20.000 điểm phong hoa.
 • 2 Thẻ Ngoại Trang tương ứng.
VIP
 • 30.000 điểm phong hoa.
 • 3 Thẻ Ngoại Trang tương ứng.

Tiệm ngoại trang & tọa kỵ mới

Tiệm ngoại trang Chí Tôn
Tiệm ngoại trang Chí Tôn

Linh Lung Các
Linh Lung Các

Tọa kỵ Truyền Thuyết
Tiệm tọa kỵ Truyền Thuyết

Một số hình ảnh về ngoại trang và tọa kỵ mới

Ngoại Trang

Ngoại Trang

Ngoại Trang

Ngoại Trang

Ngoại Trang

Nhóm phát triển Võ Lâm 2