Cổ Phổ là một loại yếu quyết đã thất truyền từ lâu của các đại môn phái trong Võ Lâm. Được Cao Nhân Ở Ẩn sưu tầm và cải tiến lại những tinh hoa trong đó. Tương truyền rằng những ai sở hữu cổ phổ đều có thể xưng bá thiên hạ!

NPC liên quan

Đối tượng Nội dung

Cao Nhân Ở Ẩn

Cao Nhân Ở Ẩn

 • Vị trí: Côn Lôn (188/219)
 • Chức năng:
  • Đổi yếu quyết thất truyền
  • Đổi Cổ Phổ

Hành Cước Thương Nhân

 • Vị trí:
  • Tương Dương (179/186)
  • Thành Đô (217/221)
  • Biện Kinh (177/183)
  • Tuyền Châu (182/182)
  • Dương Châu (212/200)
 • Chức năng:
  • Đổi cổ phổ tàn quyển
  • Đổi yếu quyết

Cách nhận

Cổ phổ tàn quyển

Tiệm đổi Cổ phổ Tàn Quyển

Cổ phổ tàn quyển có thể đổi tại Hành Cước Thương Nhân theo điều kiện sau

Cách đổi Điều kiện
Lệnh bài sư môn
 • 200 Lệnh bài sư môn (phái tương ứng)
 • 100 Vàng
Mảnh cơ quan mặc gia
 • 1.000 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 100 Vàng
Mảnh mật tịch
 • 3.000 Mảnh mật tịch
 • 100 Vàng

Cổ phổ tàn quyển sau khi đổi có thể giao dịch, không thể bán tiệm, không thể vứt bỏ.

Gợi ý:

 • Lệnh bài sư môn có thể nhận được thông qua làm nhiệm vụ Sư môn, từ Túi Quà Võ Lâm và sự kiện liên quan.
 • Mảnh mật tịch có thể nhận được thông qua săn Boss thế giới, sự kiện tháng.
 • Mảnh cơ quan mặc gia có thể nhận tại Bản đồ Ma Vực
Cổ phổ hoàn chỉnh

Để có được cổ phổ hoàn chỉnh, quý nhân sĩ cần ghép từ Cổ phổ tàn quyển có được thông qua tham gia các hoạt động, sự kiện in-game. Sau đó đến vị trí của Cao Nhân Ở Ẩn và đổi theo yêu cầu sau:

10 Cổ phổ tàn quyển + 10.000 vàng1 Cổ phổ hoàn chỉnh

Tiệm Cổ Phổ

Tiệm Cổ Phổ

Mỗi loại giúp gia tăng công lực khác nhau, dùng các loại Tàn quyển Cổ Phổ khác nhau để đổi. Cổ Phổ đổi từ tiệm có thể giao dịch

Lưu ý: Các loại cổ phổ sẽ được thêm hoặc điều chỉnh qua các bản cập nhật, vì vậy nhân sĩ hãy chú ý theo dõi trang hướng dẫn này để cập nhật thông tin và thuộc tính mới nhất.