Thời gian cập nhật

Sau bảo trì định kỳ 6h00 ngày 17/11/2020

Liên thông cụm liên server Tàng Long và Phi Ưng

Do lượng người chơi tại máy chủ mới Tàng Long chưa đáp ứng được yêu cầu của hệ thống liên server vì vậy chúng tôi quyết định liên thông lại để người chơi của cả 2 máy chủ có cơ hội để giao lưu tỷ thí với nhau và cùng tham gia hoạt động liên server.
Sau bảo trì, 2 máy chủ liên server của Phi Ưng và Tàng Long sẽ được liên thông, từ đó nhân sĩ tại 2 máy chủ có thể cùng tham gia các hoạt động Lôi đài liên Server 1vs1, 3vs3, chiến trường Hiệp Lộ, Pháo Đài Chiến Liên Server, Thiên Môn Trận liên server và BOSS liên server.

Mở chức năng đổi tên nhân vật và tên bang hội

NPC và đạo cụ liên quan
Hình ảnh Chức năng
Hộ Bộ Thị Lang
NPC Hộ Bộ Thị Lang
 • Vị trí: 183/172 Biện Kinh.
 • Chức năng:
  • Hỗ trợ đổi tên Nhân vật.
  • Hỗ trợ đổi tên Bang hội.
  • Hủy bỏ hoặc thay đổi thao tác đổi tên Nhân vật/Bang hội.
Thẻ Đổi Tên
 • Nguồn gốc: Ngự Các - Thường Lạc Viên.
 • Tính chất: Có thể bán tiệm, có thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Giá bán: 100.000 Xu.
 • Chức năng: Sử dụng sẽ nhận được 1 lần cơ hội đổi tên Nhân vật hoặc tên Bang hội.

Thẻ Đổi Tên
Vị trí Thẻ Đổi Tên tại Ngự Các

Lưu ý:

 • Khi sử dụng Thẻ Đổi Tên nhân vật sẽ được truyền tống tới vị trí NPC Hộ Bộ Thị Lang để đăng ký đổi tên Nhân vật/Bang hội.
 • Tên mới cần phải có từ 8-32 ký tự, không được chứa ký tự đặc biệt.
 • Vào sau bảo trì định kỳ hàng ngày tên mới của Nhân vật/Bang hội sẽ được thay đổi. Trong thời gian này nhân sĩ có thể tiến hành đổi lại tên khác hoặc hủy bỏ thao tác.
 • Trường hợp có nhiều nhân sĩ chọn tên mới giống nhau thì nhân vật của nhân sĩ nào nào tiến hành đăng ký trước sẽ được đổi tên trước, nhân vật đăng ký sau sẽ phải đổi lại tên khác vào ngày tiếp theo. (Không bị mất hiệu quả của Thẻ Đổi Tên).
 • Nếu sau bảo trì cùng thao tác đổi tên mà tên nhân vật của nhân sĩ vẫn giữ nguyên thì nhiều khả năng tên đăng ký đã bị người khác chiếm dụng, cần thao tác đăng ký lại tên mới.

Nhóm phát triển Võ Lâm 2 xin thông báo.