Tính năng Hóa Cảnh tại phiên bản mới đã được nâng cấp 1 cách toàn diện, cân bằng hơn, hấp dẫn hơn và không giới hạn năng lực nhân vật!

Thời gian cập nhật

 • Sau bảo trì ngày 08/11/2020.
 • Điều kiện áp dụng: Tất cả nhân sĩ hành tẩu tại các máy chủ Võ Lâm 2 Online.

Đẳng cấp hóa cảnh

Hóa Cảnh Võ Lâm 2

Sau khi nhân vật đạt chuyển sinh 10 cấp 99, nút Hóa Cảnh sẽ xuất hiện thay thế nút tăng cấp.

 • Khi nhân vật đạt chuyển sinh 10 cấp 99 sẽ lập tức kích hoạt đẳng cấp hóa cảnh.
 • Kinh nghiệm và thanh kinh nghiệm của nhân vật sẽ tiếp tục tăng và mở rộng theo cấp hóa cảnh (hiện mở 100 cấp)

Thuộc tính hóa cảnh

Thuộc tính mới: Miễn giảm sát thương.

Hóa giải trực tiếp sát thương nhân vật nhận vào theo tỷ lệ %, bao gồm cả sát thương bạo kích, sát thương chuẩn và sát thương từ mọi nguồn.

Hóa Cảnh mới
Giao diện hiển thị cấp và thuộc tính hóa cảnh, mở tại nút hóa cảnh nêu trên.

Đẳng cấp hóa cảnh Thuộc tính tăng (tích lũy) Điều kiện kích hoạt (mỗi cấp) Điều kiện tăng cấp
0-10
 • 22 điểm tiềm năng.
 • 20 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 10 điểm toàn thuộc tính.
 • 10 điểm bạo kích.
 • 6 điểm tấn công ngũ hành.
 • 6 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 10 Tinh Hồn
 • 1.000 Vàng
 • 52 tỷ kinh nghiệm.
11-20
 • 45 điểm tiềm năng.
 • 40 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 30 điểm toàn thuộc tính.
 • 20 điểm bạo kích.
 • 16 điểm tấn công ngũ hành.
 • 16 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 20 Tinh Hồn
 • 2.000 Vàng
 • 52 tỷ kinh nghiệm.
21-30
 • 77 điểm tiềm năng.
 • 60 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 80 điểm toàn thuộc tính.
 • 30 điểm bạo kích.
 • 28 điểm tấn công ngũ hành.
 • 28 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 30 Tinh Hồn
 • 3.000 Vàng
 • 52 tỷ kinh nghiệm.
31-40
 • 109 điểm tiềm năng.
 • 80 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 130 điểm toàn thuộc tính.
 • 40 điểm bạo kích.
 • 42 điểm tấn công ngũ hành.
 • 42 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 40 Tinh Hồn
 • 4.000 Vàng
 • 52 tỷ kinh nghiệm.
41-50
 • 150 điểm tiềm năng.
 • 100 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 180 điểm toàn thuộc tính.
 • 50 điểm bạo kích.
 • 60 điểm tấn công ngũ hành.
 • 60 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 50 Tinh Hồn
 • 5.000 Vàng
 • 80 tỷ kinh nghiệm.
51-60
 • 200 điểm tiềm năng.
 • 140 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 180 điểm toàn thuộc tính.
 • 70 điểm bạo kích.
 • 66 điểm tấn công ngũ hành.
 • 66 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 2% miễn giảm sát thương.
 • 100 điểm Phá Địch.
 • 50 điểm Vô Cụ.
 • 60 Nguyệt Phách
 • 6.000 Vàng
 • 80 tỷ kinh nghiệm.
61-70
 • 250 điểm tiềm năng.
 • 180 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 180 điểm toàn thuộc tính.
 • 90 điểm bạo kích.
 • 76 điểm tấn công ngũ hành.
 • 76 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 4% miễn giảm sát thương.
 • 200 điểm Phá Địch.
 • 100 điểm Vô Cụ.
 • 70 Nguyệt Phách
 • 7.000 Vàng
 • 80 tỷ kinh nghiệm.
71-80
 • 300 điểm tiềm năng.
 • 220 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 180 điểm toàn thuộc tính.
 • 110 điểm bạo kích.
 • 88 điểm tấn công ngũ hành.
 • 88 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 6% miễn giảm sát thương.
 • 300 điểm Phá Địch.
 • 200 điểm Vô Cụ.
 • 80 Nguyệt Phách
 • 8.000 Vàng
 • 80 tỷ kinh nghiệm.
81-90
 • 350 điểm tiềm năng.
 • 260 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 180 điểm toàn thuộc tính.
 • 130 điểm bạo kích.
 • 102 điểm tấn công ngũ hành.
 • 102 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 8% miễn giảm sát thương.
 • 400 điểm Phá Địch.
 • 350 điểm Vô Cụ.
 • 90 Nguyệt Phách
 • 9.000 Vàng
 • 80 tỷ kinh nghiệm.
91-100
 • 400 điểm tiềm năng.
 • 300 điểm giới hạn thuộc tính.
 • 180 điểm toàn thuộc tính.
 • 150 điểm bạo kích.
 • 120 điểm tấn công ngũ hành.
 • 120 điểm phòng thủ ngũ hành.
 • 10% miễn giảm sát thương.
 • 500 điểm Phá Địch.
 • 550 điểm Vô Cụ.
 • 100 Nguyệt Phách
 • 10.000 Vàng
 • 80 tỷ kinh nghiệm.
Cách kích hoạt

Hóa Cảnh mới


Di chuột vào mạch hóa cảnh cần kích hoạt để xem thông tin hướng dẫn và nhấp chuột trái vào để tiến hành kích hoạt.

Tinh Hồn và Nguyệt Phách

Đổi bằng Hồi Tiên Đơn và Linh Phách Đơn

Nhân sĩ có thể tiến hành đổi nguyên liệu Hóa Cảnh cũ (Hồi Tiên Đơn và Linh Phách Đơn) sang Tinh Hồn và Nguyệt Phách thông qua Tu Luyện Châu theo bảng sau

Điều kiện đổi Thành phẩm
 • 2 Hồi Tiên Đơn
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 99
 • 1 Tinh Hồn
 • 1 Linh Phách Đơn
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 99
 • 1 Nguyệt Phách
Luyện đơn

Nhân sĩ có thể tiến hành tu luyện Tinh Hồn và Nguyệt Phách thông qua Tu Luyện Châu

Điều kiện Thành phẩm
 • 2.000 điểm linh khí
 • 1.000 điểm tu luyện
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 99
 • 1 Tinh Hồn
 • 5.000 điểm linh khí
 • 5.000 điểm tu luyện
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 99
 • 1 Nguyệt Phách

Đan dược luyện từ Tu Luyện Châu sẽ khóa và không có hạn sử dụng, không giới hạn số lần tu luyện.

Nay bổn trang xin thông báo,
Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2.