Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/01/2021.
 • Thời gian kết thúc: 24h00 ngày 28/02/2020.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đang phiêu bạt tại Võ Lâm Truyền Kỳ 2.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung

Võ Lâm II
Chủ Thương Hội

 • Vị trí:
  • Tuyền Châu (192/183)
  • Thành Đô (237/218)
  • Tương Dương (181/182)
 • Chức năng:
  • Mở Tụ Bảo Trai.
  • Nhận thưởng tích lũy Tụ Bảo Trai.
  • Danh phận đại hiệp nhận Huyền Thạch.

Võ Lâm II
Huyền Thạch

 • Nguồn gốc:
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Sơ Diễn.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Trung Dũng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Vạn Kiếm Trũng hàng ngày.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Đại Phá Địa Huyền Cung.
  • Nhân sĩ kích hoạt danh phận Đại Hiệp có thể nhận tại Chủ Thương Hội 10 cái.
 • Chức năng: Rút thưởng miễn phí tại Tụ Bảo Trai.

Nội dung hoạt động

Tụ Bảo Trai

 • Nhân sĩ sở hữu Huyền Thạch hoặc Thiên Kiêu Lệnh có thể đến Chủ Thương Hội để tham gia rút thưởng Tụ Bảo Trai với 3 lựa chọn rút thưởng như bên dưới:
  • Rút Ưu Đãi: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Huyền Thạch.
  • Rút Thưởng bằng Thiên Kiêu Lệnh: Mỗi lần rút thưởng tiêu hao 3 Thiên Kiêu Lệnh.
  • Rút 10 lần: Tiêu hao 30 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Cách thức quay số của Tụ Bảo Trai tương tự như quay số nhận Đá Quý.
 • Phần thưởng quay số bằng Huyền Thạch không thể giao dịch.
 • Phần thưởng quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.
 • Riêng các phần thưởng Mảnh Kim Xà cấp 7Tẩy Tâm Thạch cấp 6 và Luyện Lô Thiết cấp 6 khi nhận đều có thể giao dịch bình thường.
 • Phần thưởng Túi Hỏa Phụng khi nhận có thể giao dịch.
 • Phần thưởng Túi Đá Quý cấp 1 - 6: Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 Đá Quý cấp 1 - 6 tương ứng.

Tụ Bảo Trai tháng 8/2020

 

Phần thưởng

Phần thưởng quay số
Danh sách phần thưởng quay số Tụ Bảo Trai
1 Túi Đá Quý cấp 5 2 Đồng Tế Chi Nguyện
1 Thiết Tinh cấp 4 10 Mảnh Kim Xà cấp 7 - Giày
1 Túi Đá Quý cấp 1 1 Túi Đá Quý cấp 2
1 Túi Đá Quý cấp 3 20 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
10 Mảnh Kim Xà cấp 7 - Phi Phong 1 Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội
1 Bạch Cầu Hoàn (7 ngày) 1 Tẩy Tâm Thạch cấp 5
1 Luyện Lô Thiết cấp 5 3 Dao Trì Đại Hoàn Đơn (7 ngày)
1 Bao Đá Quý cấp 6 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
1 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 10 Mảnh Kim Xà cấp 7 - Huy Chương
1 Kinh Mạch Đồng Nhân 1 Tụ Linh Hoàn (7 ngày)
1 Đại Bạch Cầu Hoàn (7 ngày) 1 Túi Đá Quý cấp 4
1 Kinh Mạch Ngân Nhân 1 Túi Hỏa Phụng
3 Linh Chi Tục Mệnh Hoàn (7 ngày) 3 Tuyết Sâm Phản Khí Hoàn (7 ngày)
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 6 (không khóa) 1 Luyện Lô Thiết cấp 6 (không khóa)
Phần thưởng tích lũy quay số

Tham gia quay số Tụ Bảo Trai bằng Thiên Kiêu Lệnh, nhân sĩ có thể tích lũy được lần quay để đổi những phần thưởng hấp dẫn như sau:

Số lần tích lũy Phần thưởng
100 2 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày, không khóa)
500 1 Túi Đá Quý cấp 5 (không khóa)
1.000 4 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày, không khóa)
2.000 1 Túi Đá Quý cấp 6 (không khóa)
3.000 2 Túi Đá Quý cấp 6 (không khóa)
5.000 1 Túi Đá Quý cấp 7 (không khóa)
8.000 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, không khóa)
10.000 1 Túi Trang bị Kim Xà cấp 7 (không khóa)

Lưu ý

 • Sau khi nhân sĩ nhận thưởng mốc 10.000, hệ thống sẽ reset lại số lần tích lũy, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia tích lũy và nhận thưởng lại từ đầu.
 • Chỉ quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh mới được nhận số lần tích lũy.

 

Chưởng quản kính bút,

Nhóm phát triển Võ Lâm 2 Online