Điều kiện luyện đơn

  • Nhân vật phải đạt Phục Sinh 5 (Chuyển Sinh 10) cấp 80 trở lên mới có thể luyện đơn.

Tu luyện Linh Phách Đan

  • Linh Phách Đan là vật phẩm cần thiết để nhân vật Phục Sinh 5 cấp 83 trở lên có thể gia tăng đẳng cấp.

Vo Lam II

  • Những nhân vật thỏa điều kiện có thể đến gặp Kim Kha (Thất Lạc Nhai - 174/202) đối thoại và bắt đầu tu luyện Linh Phách Đan theo công thức như sau:
10 tỷ kinh nghiệm + 100 Vàng + 6 điểm tích cực Bang hội = 1 Linh Phách Đan
  • Linh Phách Đan nhận được sau khi tu luyện không thể giao dịch, không thể bán shop.

Vo Lam II

  • Từ Phục Sinh 5 cấp 83 trở lên khi tăng cấp sẽ cần thêm số lượng Linh Phách Đan nhất định.
  • Ví dụ: Nhân vật thăng cấp Phục Sinh 5 cấp 83 cần 11.100.000.000 kinh nghiệmgiờ chỉ cần có 1.100.000.000 EXP + 1 Linh Phách Đan là có thể thăng cấp được.